Statuten Stichting

Statuten Stichting Onconet
dd. 18 december 2013

 

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Onconet.

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Aalsmeer.

 

Doel en Vermogen

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel het verbeteren van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg voor Oncologiepatiënten, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting dient het algemeen belang.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

a. giften en donaties;

b. subsidies en sponsorbijdragen;

c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;

d. hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten;

e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

 1. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.

 

Bestuur

Artikel 3

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, dat bij deze akte in functie wordt benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alle bestuursfuncties kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
 5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 6. Indien de benoeming van bestuurders niet kan geschieden op de wijze, als hiervoor omschreven, of een bestuurszetel langer dan drie maanden vacant is, kan in de bestuursvacatures worden voorzien door de bewaarder van deze akte op verzoek van degene, die volgens het oordeel van die bewaarder daartoe een gegronde reden heeft.

 

Bestuursvergaderingen

Artikel 4

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
 2. Ieder halfjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
 2. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

 

Bestuursbesluiten

Artikel 5

 1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden
 1. door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 2. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien,beslist de voorzitter van de vergadering.

 

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
 4. Tegen een handelen in strijd met lid 3 kan jegens derden geen beroep worden gedaan.
 5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 7

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. Indien het bestuur uit twee leden of meer bestaat, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan elk bestuurslid afzonderlijk.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Raad van Advies

Artikel 8

 1. Het bestuur stelt een Raad van Advies in die ten behoeve van het bestuur van de stichting een klankbordfunctie vervult en het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert. De Raad van Advies heeft in het bijzonder een adviesrecht ten aanzien van het algemene beleidsplan van de stichting.
 2. De leden van de Raad van Advies vertegenwoordigen in principe organisaties die een belang hebben bij Stichting Onconet en bestaan uit betrokkenen uit het oncologisch veld. Maximaal bestaat de Raad van Advies uit acht (8) leden.
 3. De leden van de Raad van Advies worden, op voordracht van de Raad van Advies zelf, benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
 4. De werkwijze, taken en bevoegdheden van de Raad van Advies worden nader geregeld in een door het bestuur vast te stellen reglement.

 

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 9

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

 1. indien de bestuurder een natuurlijk persoon is, door zijn/haar overlijden; of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
 2. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 3. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 4. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
 5. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

 

Reglement

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

 

Statutenwijziging

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 5. De bestemming van het batig saldo van de vereffening zal door het bestuur worden bepaald, een en ander met inachtneming van het feit dat een eventueel batig saldo bij liquidatie van de stichting besteed dient te worden overeenkomstig het doel van de stichting of ten goede dient te komen aan een andere algemeen nut beogende stichting conform artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

 

Slotbepalingen

Artikel 14

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Artikel 15

De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

SLOTVERKLARINGEN

Tenslotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld:

1. Tot bestuursleden van de stichting worden bij deze akte benoemd:

a. de heer E. Geleijn voornoemd: als voorzitter;

b. de heer M.M. Stuiver voornoemd: als secretaris;

c. mevrouw R.J. Huijsmans voornoemd: als penningmeester.

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend veertien.

3. Het adres van de stichting is Hornweg 93, 1432 GE Aalsmeer.