Balans Stichting Onconet

Balans per 31 december 2016

Activa 31 december 2016 31 december 2015
 
Vlottende activa
Overige vorderingen 1.584
Liquide middelen
ING zakelijk 2.683 4.096
Totaal Activa   4.267   4.096

 

Passiva 31 december 2016 31 december 2015
Eigen vermogen
Algemene reserve 4.267 4.096
4.267 4.096
Totaal Passiva 4.267   4.096

 

Staat van baten en lasten over 2016

  Exploitatie 2016 Exploitatie 2015
Baten
Overige inkomsten 4.433 6.537
Som der baten 4.433 6.537
Lasten
Website 566 272
Deskundigheidsverbetering 3.334 2.025
Bestuurskosten 145
Adviesraad 385
Algemene kosten 362 542
Saldo 4.262 3.369
Verdeling saldo
mutatie algemene reserve 171  3.168
Saldo 0 0

 

Toelichting:

In 2016 heeft de Stichting evenals voorgaande jaren een bijdrage geleverd aan het onderwijsprogramma van het NPi gericht op deskundigheidsverbetering van fysiotherapeuten ten aanzien van de oncologische zorg.

Het AVL en VUmc hebben bij de Stichting kosten gedeclareerd die gepaard gingen met de deskundigheidsbevordering.

Onder overige vorderingen is opgenomen een bedrag van € 1.286 wat betaald is voor het aanvragen van subsidies voor het project HERO. Deze uitgaven zullen ten laste worden gebracht van het resultaat in 2017 als het resultaat van de subsidieaanvragen bekend zal zijn. Daarnaast is er een vordering opgenomen van € 298 voor teruggave BTW.

 

Balans 2015
Inkomsten Uitgaven
NPi 6537 AVL -675
VUmc -1350
Website -340
Jaarvergadering Bestuur -145
Verzekering -382
Adviesraad -390
Borstkankervereniging -100
Belastingdienst -14
ING -16
6537 -3412

 

Toelichting:
In 2014 en 2015 heeft de Stichting een bijdrage geleverd aan het onderwijsprogramma van het NPi gericht op deskundigheidsverbetering van fysiotherapeuten ten aanzien van de oncologische zorg.

Het AVL en VUmc hebben bij de Stichting kosten gedeclareerd die gepaard gingen met de deskundigheidsbevordering. De leden van de adviesraad kregen in het kader van de bijeenkomst een reiskostenvergoeding. De Borstkankervereniging heeft advies gegeven over een subsidieaanvraag. De verzekeringskosten vallen in 2015 hoger uit, omdat zowel de premies voor 2015 als 2016 in 2015 betaald zijn.

Het saldo op 31 december valt relatief hoog uit, aangezien AVL en VUmc nog niet alle kosten gedeclareerd hebben.

Saldo 31 december 2015
4095 euro

 

 Balans 2014
Inkomsten Uitgaven
Gift St gezondheid en beweging 2875 Notariskosten -453
Belastingdienst 159 Website -1338
Jaarvergadering Bestuur -173
Verzekering -131
3034 2095


Toelichting:

De Stichting Gezondheid en Beweging heeft de oprichting van Stichting Onconet ondersteund met een gift waarmee de kosten voor 2014 gedekt konden worden.

Saldo 31 december 2014
927 euro